Produkty

Dr. Santé dezinfekčný gél na ruky Aloe Vera 500ml

​Dr. Santé dezinfekční gel na ruce Aloe Vera 500ml

Dr. Santé dezinfekční gel na ruce Aloe Vera 500ml

Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe
Dezinfekční gel na ruce Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe s výtažkem z aloe vera, jasně žluté barvy je ideálním společníkem pro osobní hygienu rukou. Má omezený VIRUCIDNÍ účinek, a proto spolehlivě bojuje proti virům, jako jsou koróna, rota a chřipka. Účinně ničí bakterie a kvasinky. Dezinfekční prostředek na ruce Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe používejte po kontaktu s nemocnými lidmi, před přípravou nebo jedením jídla, po kašlání, kýchání, po pobytu v přeplněných místech, před dotykem obličeje, po použití toalety, po vyjmutí odpadu, po dotyku klik dveří.
Aplikace: Do rukou rovnoměrně vetřete 3 ml Dr. Santé hand sanitizer gel with aloe po dobu 1 minuty. Zajistěte úplné smáčení.
První pomoc: Při zasažení očí je důkladně vypláchnout čistou vodou. Při vdechnutí vyvést postiženého na čerstvý vzduch. Při náhodném požití v případě obtíží zajistit lékařskou pomoc.
Složení: 100 g roztoku obsahuje: 70 g ethanolu
Registrační číslo: bio / 1666 / D / 20 / CCHLP
Biocidní produkty používejte bezpečně. Před použitím vždy přečtěte etiketu a informace o produktu.
Životnost: Při dodržení skladovacích podmínek viz obal.
Skladování: Chraňte před mrazem, teplem a slunečním zářením. Uchovávejte v původním obalu při pokojové teplotě.
Nebezpečí:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Uchovávejte mimo dosah tepla, horkých povrchů, jisker, otevřeného ohně a jiných zdrojů zapálení. Nekuřte.
P233 uchovávejte těsně uzavřený.
P280 Používejte ochranné brýle / ochranu obličeje.
P337 + P313 Pokud podráždění očí přetrvává: vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.
Obsahuje: Limonene, Citronellol, Hydroxycitronellal, Citral
Zneškodňování: Přípravek a obal zneškodňujte v souladu s ustanovením zákona o odpadech č. 79/2015 CFU, v platném znění. Zákaz opětovného použití obalu!
Datum výroby a datum spotřeby uvedeno na obalu.
Distributor
Elfa Pharm s. r. o.
Malinovskeho 1252/36, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, Slovensko
Tel.: +421 911 113 121 

 

x
img

Produkt přidán do košíku!

Produkt přidán do wishlistu!